Privacyverklaring

Ontdekzorg B.V. verwerkt gegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw gegevens en persoonsgegevens. Ontdekzorg B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als Ontdekzorg B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw (persoons)gegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit Privacy Statement.

Persoonsgegevens en andere gegevens

Ontdekzorg B.V. verwerkt zowel persoonsgegevens als andere gegevens die van u afkomstig zijn. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Het zijn gegevens waarmee u met enig gemak te identificeren bent. Dit soort gegevens verkrijgen wij als u bijvoorbeeld een e-mail formulier invult of met ons een zorgovereenkomst aangaat. Ook als u één van de websites van Ontdekzorg B.V. bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een dynamisch IP-adres. Ontdekzorg B.V. verwerkt enkel de persoonsgegevens waarvan de verwerking door Ontdekzorg noodzakelijk is voor de doeleinden die in het vervolg van dit Privacy Statement worden omschreven.

Bijzondere categorieën van persoonsgegevens zoals gegevens over gezondheid worden door Ontdekzorg B.V. met de grootste terughoudendheid en zorgvuldigheid verzameld en slecht voor zover dat op basis van de wettelijke grondslag die zij als zorginstelling heeft en in het kader van de uitvoering van de zorgovereenkomst noodzakelijk is.

Daarnaast worden door Ontdekzorg B.V. ook andere gegevens van u verzameld die er niet meteen toe kunnen leiden dat u geïdentificeerd kunt worden. Zo worden bijvoorbeeld gegevens van uw websiteverzoek verzameld waaruit Ontdekzorg B.V. kan opmaken welke producten/diensten een klant interessant vindt. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor interne analyses, productontwikkeling en diensten. Hierdoor kunnen wij onze producten en diensten voor onze klanten verbeteren. U kunt ook denken aan bedrijfsnamen, de productgegevens van uw bestelling, e.d., dit zijn allemaal geen persoonsgegevens.

Voor het verzorgen van een optimale online gebruikerservaring worden gegevens (niet zijnde persoonsgegevens) gedeeld met Google Analytics, Google Adwords, socialmedia kanalen als Facebook (en Instagram), LinkedIn, YouTube, Snapchat, Google+ en Twitter;

In het navolgende staat omschreven hoe Ontdekzorg B.V. om gaat met de verwerking van uw persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Ontdekzorg B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

• Het nakomen van wettelijke verplichtingen zoals die gelden voor zorginstellingen;
• Het uitvoering geven aan een zorgovereenkomst;
• Administratieve doeleinden.

De grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens is wettelijke vastgelegd en is tevens noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waar u bij betrokken bent.
Ontdekzorg B.V. verwerkt de volgende persoonsgegevens:

• Naam
• Geboortedatum
• Geslacht
• Burgerlijke staat
• Nationaliteit
• Adres
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• BSN nummer
• Bankrekeningnummer
• Paspoortnummer/ID kaart nummer
• Medische gegevens

Deze persoonsgegevens worden door Ontdekzorg B.V. opgeslagen voor zover wettelijke vereist en gedurende de looptijd van de zorgovereenkomst en daarna alleen voor zover wettelijke vereist en in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Ontdekzorg B.V. deelt deze gegevens niet met andere partijen zolang dit niet noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Wanneer het delen van uw persoonsgegevens wel noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst deelt Ontdekzorg B.V. de persoonsgegevens slechts met partijen waarmee zorgvuldig afspraken zijn gemaakt. Hierbij moet gedacht worden aan partijen als zorgprofessionals of providers van noodzakelijke dienstverlening in het kader van de zorgovereenkomst. Met deze partijen (verwerkers) maken wij afspraken omtrent de beveiliging van, en de zorgvuldige omgang met, uw persoonsgegevens te waarborgen.

Buiten de EU

Voor het functioneren van onze website en voor het versturen van onze e-mailnieuwsbrief verstrekken wij persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. De belangrijkste van deze partijen – Google Analytics, Facebook, Twitter, Instagram, Google+, Snapchat en LinkedIn – maken deel uit van het Privacy Shield. Dit is een overeenkomst over de bescherming van persoonsgegevens van burgers van de Europese Unie die in de Verenigde Staten worden verwerkt.

Verwerking van persoonsgegevens van bezoekers website

Persoonsgegevens van bezoekers van de website worden door Ontdekzorg B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

• Het kunnen bieden van een optimale website voor bezoekers.

De grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is dat u hiervoor toestemming gegeven heeft toen u de website (voor het eerst) bezocht.

Ontdekzorg B.V. verwerkt de volgende persoonsgegevens van haar bezoekers:

• IP-adres(sen).

Deze persoonsgegeven worden door Ontdekzorg B.V. opgeslagen voor de duur van 2 jaar.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

• Alle personen die namens Ontdekzorg B.V. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen, voorzien van beperkte autorisaties;
• Wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens;
• Wij maken back-ups van de (persoons)gegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. Wij testen en evalueren regelmatig onze veiligheidsmaatregelen;
• Onze zorgprofessionals zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw persoonsgegevens

Wij verstrekken de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen, tenzij anders aangegeven in dit Privacy Statement en tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Indien u gebruik wilt maken van uw rechten kunt een e-mail sturen naar legal@ontdekzorg.nl (o.v.v. privacy). Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Wanneer wij uw persoonsgegevens wijzigen ontvangt u daarvan van ons bericht.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken middels een e-mail naar legal@ontdekzorg.nl (o.v.v. privacy).

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Update privacy policy

Het kan voorkomen dat de privacy policy van Ontdekzorg B.V. wordt uitgebreid of gewijzigd. Het is daarom verstandig de privacy policy en het gerelateerde cookiebeleid regelmatig te raadplegen.

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Ontdekzorg B.V.

Velperplein 23-25, 6811AH, Arnhem

KvK nummer:    76443280

Tel. Nummer:    088-2025020

E-mail:               legal@ontdekzorg.com (o.v.v. privacy)

 

Ik ben een zorginnovator op sneakers, laagdrempelig en makkelijk benaderbaar. De eerste 15 jaar van mijn loopbaan heb ik mij beziggehouden met recovery en herstructurering van organisaties. Na mijn studie psychologie (2013 t/m 2017) heb ik mijn financiële kennis kunnen bundelen met inzicht in gedrag en gedachten. Het onmogelijke mogelijk maken, daar sta ik voor. Ik ben een daadkrachtige sociale gesprekspartner voor het bestuur en collegae. Het is mijn passie om medewerkers-, patiënten en organisaties te helpen en het beste uit zichzelf te halen. Volg je hart en gebruik je verstand. 

Detlev Völkers

Na 20 jaar in de financiële dienstverlening te hebben gewerkt ben ik in 2015 zelfstandig ondernemer geworden.

Tijdens het invullen van opdrachten voor verschillende gemeentes binnen het sociaal domein heb ik samengewerkt met thuiszorgorganisaties. Ik heb gezien dat er veel zaken beter voor de patiënt en zorgprofessional kunnen worden ingevuld. Denk hierbij aan het verminderen van de administratieve druk bij de zorgprofessionals, de te lage verdiensten voor diezelfde zorgprofessionals en de manier waarop de zorg wordt geleverd en ervaren door de patiënten. 

Hiermee zijn we bij Ontdek Zorg aan de slag gegaan.

Jeroen van Oostende

Na 7 jaar advocaat te zijn geweest ontstond bij mij de behoefte om mensen op een breder vlak dan enkel het juridische te kunnen helpen. Van dichtbij heb ik binnen mijn familie meegemaakt welke waardevolle invloed goede thuiszorg heeft op een zorgbehoevende en diens omgeving.

Hierdoor is bij mij de wens ontstaan om daar op mijn eigen wijze een bijdrage aan te kunnen leveren. Hierin vond ik de aansluiting bij Jeroen en Detlev voor de ontwikkeling van het concept van Ontdek Zorg. Binnen Ontdek Zorg stellen we de cliënt centraal en ontzorgen we de zorgprofessional. 

Niels van den Bogaard